Wednesday, September 2, 2015

Jim Goldsmith

Jim Goldsmith ( No.1. Novice TT 1960) on his Royal Enfield.